تماس با ما

انتهای بلوار زکریای رازی ، بیمارستان امام رضا (ع) ، طبقه سوم ، درمانگاه ، اتاق 19

تلفن: 4276499-0831

نمابر : داخلی 2739-4276301-0831

 rhazescenter.kums.ac.irپایگاه الکترونیک:

rhazescenter@yahoo.comپست الکترونیک: